CHECK IN
CHECK OUT
ADULTS

Kvk Basvurusu | Lara Family Club

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BAŞVURU FORMU

I. GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ("Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine ("Bundan sonra "veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11 inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. Kanunun 13üncü maddesinin linci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ("Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede "yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak iadeli taahhütlü mektupla iletilmesi gerekmektedir.
 

 

 

Başvuru Usulü (*)

 

Başvurunun Yapılacağı Adres

 

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

 

Başvuruya Eklenecek Diğer Bilgiler

 

 İadeli

Tahhütlü Mektup

Lara Family Clup Hotel Kemerağzı mah, Yaşar Sobutay Bulvarı No:333 Aksu - Antalya

 

Zarfın üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”” Yazılacaktır.

 

 

Kimlik (pasaport, ehliyet vb.) fotokopisi

 

* Başvuru usulü, Kanunun 13üncü maddesinin linci fıkrası gereğince "yazılı” başvuru kanalı olarak belirlenmiştir. Eğer Kurul, başkaca usuller de belirler ise bunlar Lara Family Clup Hotel tarafından yine sizlere duyurulacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13’ üncü maddesinin 2inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren "en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” cevaplanacaktır. Cevaplar, Kurul’un belirlediği usule göre sizlere iletilecektir. Talebinizin eksiksiz karşılanabilmesi için formda istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir.

II. GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
 

Aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurun:
 
Adı Soyadı :

TC Kimlik Numarası :

Şirketimizle Olan İlişkiniz :
 

Müşteri:                 İş Ortağı:                     Ziyaretçi:         Diğer:
 

Adres :
 

Cep Telefonu :

Elektronik Posta Adresi :

Şirketimizle Olan İlişkiniz Sona Erdi mi? :
 

III. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ
 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesine göre veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Talep ettiğiniz haklara göre şirketimiz içerisinde değerlendirme yapılarak Kanunun 13’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir.

 

 

Talep Konusu

Yasal dayanak

Talebiniz

 

 

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (a)

 

 

Şirket, kişisel verilerimi işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep

ediyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Mad 11/1 (b)

 

 

Kişisel verilerim işlenmişse bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek

istiyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (c)

 

 

 

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum

KVK.m. 11/1 (ç)

 

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların

düzeltilmesini istiyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Mad 11/1 (d)

 

 

 

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimle ilgili

şunların yapılmasını istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (e)

A- Silinmesini B- Anonim hale getirilmesini

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini

istiyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

 

 

 

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler

nezdinde de;***

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

A- Silinmesini B- Anonim hale getirilmesini

 

 

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca

itiraz ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (g)

 

 
Kişisel verilerimin kanuna aykırı
işlenmesi nedeniyle zarara
uğradım
bu zararın tazminini talep ediyorum. ****
 
Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Mad 11/1 (h)
 

 

 

*** Ek açıklamalarınızı yapınız.

 

****Zararınızı ortaya koyan bilgi belge ve kanıtları sunun.
 

IV. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI
 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Lara Family Clup tarafından işlenmesine izin veriyorum.

Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim.

Cevabın Başvuru Formunun belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep ederim.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

 

ÖNEMLİ NOT: Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz. Lara Family Clup Hotel  başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir.